Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes gedaan door of overeenkomsten en onderhandelingen aangegaan met Blauvelt  Cultuurvertalingen, hierna te noemen “Blauvelt”, met betrekking tot de verrichting van diensten door Blauvelt.
1.2 Blauvelt aanvaardt geen algemene voorwaarden die door de klant worden uitgegeven; tenzij schriftelijk anders door Blauvelt wordt bevestigd, zijn dergelijke algemene voorwaarden niet van toepassing.
1.3 Aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien daarvan aantekening is gemaakt in de opdrachtbevestiging of het contract.

2. Offertes
Alle offertes die door Blauvelt worden uitgebracht, zijn pas bindend nadat de opdracht is bevestigd.

3. Overeenkomst
3.1 Van een overeenkomst tussen de klant en Blauvelt wordt geacht sprake te zijn zodra Blauvelt de opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd.
3.2 Eventuele aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen met betrekking tot de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per email door Blauvelt zijn bevestigd.
3.3 In de opdrachtbevestiging of het contract worden de door Blauvelt te verrichten diensten gespecificeerd.

4. Prijzen en tarieven
4.1 Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 De algemene prijzen en tarieven van Blauvelt kunnen worden gewijzigd in geval van een extern opgelegde verhoging van met het project verband houdende kosten.
4.3 Vaste prijzen gelden uitsluitend per project en zolang de specificaties voor het project, als bedoeld in lid 3.3, ongewijzigd blijven. Eventuele aanvullende diensten worden door Blauvelt afzonderlijk in rekening gebracht.
4.4 Blauvelt heeft recht op vergoeding van eventuele extra, ten behoeve van de klant gemaakte kosten die niet met name in de opdrachtbevestiging of in het contract staan vermeld. Extra kosten omvatten, zonder beperking, de kosten van koeriers en reiskosten.
4.5 De op de website genoemde tarieven gelden voor normale vertalingen. Toeslagen worden berekend voor zeer ingewikkelde vertalingen, zoals juridische contracten, beëdigde vertalingen of plantheelkunde. Te allen tijde is de offerte geldig en niet de op de website genoemde tarieven.
4.6 Een prepaid knippenkaart is vijf jaar geldig en daarna vervalt het tegoed. Tegoeden worden nimmer gerestitueerd, ongeacht de omstandigheden.

5. Betaling
5.1 Blauvelt behoudt zich het recht voor om na bevestiging van de opdracht een aanbetaling te verlangen of om vóór voltooiing van het project de eindfactuur te verzenden.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 15 dagen na de factuurdatum.
5.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant rente verschuldigd over alle achterstallige bedragen, welke rente zal worden berekend tegen een percentage van één twaalfde van de Nederlandse wettelijke rente per maand vanaf de datum waarop de betaling oorspronkelijk verschuldigd was, zonder dat een nadere herinnering of ingebrekestelling vereist is. Blauvelt behoudt zich het recht voor eventuele verdere leveringen aan de klant op te schorten totdat de betaling in zijn geheel is voldaan.
5.4 Betalingen die door de klant worden gedaan, worden eerst verrekend met eventuele openstaande rente en onkosten en daarna met de langst openstaande facturen, ongeacht beweringen van de klant dat betaling tot voldoening van een latere factuur strekt.

6. Onderaannemers
Blauvelt heeft het recht om de overeenkomst te laten uit te voeren door een derde.

7. Eigendom van auteursrecht
7.1 De eigendom van exemplaren van geleverde vertalingen en het auteursrecht op eventuele software blijven bij Blauvelt berusten totdat de volledige prijs van de vertaling/software en eventuele overige bedragen die de klant aan Blauvelt verschuldigd is, volledig zijn voldaan. De klant heeft de vertaling/software in fiduciaire eigendom voor Blauvelt tot het moment van volledige voldoening; indien op de vervaldag geen volledige betaling is ontvangen, heeft Blauvelt het recht te verlangen dat alle bestaande exemplaren van de vertaling onmiddellijk worden geretourneerd.
7.2 De feitelijke vertaler behoudt het theoretische auteursrecht ingeval dit in verband met de opdracht van belang wordt.

8. Uitvoeringsdata
8.1 De levertijdstippen, als bedoeld in de aanbieding, de opdrachtbevestiging en eventuele overeenkomsten, worden naar beste weten van Blauvelt bepaald en worden zo veel mogelijk gerespecteerd. Ze zijn echter niet bindend.
8.2 Overschrijding van de levertijdstippen, om welke reden dan ook, geeft de klant op generlei wijze recht op schadevergoeding, vrijstelling van de overeenkomst of niet-nakoming van een of meer verplichtingen die hem zijn opgelegd door de overeenkomst in kwestie of door enige andere daarmee samenhangende overeenkomst. In geval van overmatige overschrijding van de levertijd, zulks naar het oordeel van Blauvelt, zal laatstgenoemde echter nadere onderhandelingen met de klant aangaan.
8.3 Elke partij is verplicht om de andere partij in kennis te stellen indien vertraging in haar nakoming wordt verwacht.

9. Verplichtingen van de klant
9.1 De klant dient Blauvelt te voorzien van alle informatie en materiaal die nodig zijn voor de verlening van de overeengekomen diensten.
9.2 Met betrekking tot de te leveren vertaaldiensten dient de klant op of voor de datum die in het contract of de opdrachtbevestiging staat vermeld schriftelijk zijn goedkeuring te geven aan de door Blauvelt voorgestelde terminologielijst op basis waarvan de vertalingen zullen worden gemaakt.
9.3 Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in de vorige twee leden, komt de oorspronkelijke uitvoeringsdatum te vervallen en dienen beide partijen een nieuwe datum overeen te komen.

10. Kosten van oponthoud en annulering
10.1 In geval van oponthoud aan de zijde van de klant, dient de klant voor elk oponthoud de kosten aan Blauvelt te vergoeden van de niet-gebruikte productietijd voor iedere vertaler die voor het project is ingeschakeld en door Blauvelt is gereserveerd. De vergoeding zal worden berekend op basis van de tarieven die in het contract of in de opdrachtbevestiging staan vermeld.
10.2 Indien het oponthoud, als bedoeld in het vorige lid, langer is dan vier weken, is over de periode daarna geen verdere vergoeding voor de kosten van niet-gebruikte productietijd verschuldigd.
10.3 Indien de klant het noodzakelijk acht om een opdracht te annuleren, is de klant de volgende vergoeding aan Blauvelt verschuldigd:
– In geval van annulering tot vier weken vóór de startdatum die in het contract of de opdrachtbevestiging staat vermeld: 15% van de (vaste of veronderstelde) prijs op basis van het contract of de opdrachtbevestiging.
– In geval van annulering na de startdatum die in het contract of de opdrachtbevestiging staat vermeld: 15% van de (vaste of veronderstelde) prijs op basis van het contract of de opdrachtbevestiging, plus een gedeelte van de (vaste of veronderstelde) prijs op basis van het contract of de opdrachtbevestiging dat proportioneel is aan de reeds verleende diensten, zulks berekend in productie-uren.

11. Klachten
11.1 Voor de deugdelijkheid van een klacht betreffende door Blauvelt verleende diensten dient Blauvelt binnen 14 dagen na de datum waarop de door Blauvelt te leveren artikelen naar de klant zijn verzonden, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de klacht. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om betaling op te schorten.
11.2 Klachten die binnen de termijn, als in het voorgaande lid bedoeld, zijn ingediend, zullen worden onderzocht; voor zover de klacht, gelet op de specificaties van de overeenkomst, gerechtvaardigd is, zal Blauvelt naar beste kunnen trachten de bron van de klacht te corrigeren.

12. Geheimhouding
Blauvelt en/of haar onderaannemers verplichten zich ertoe om alle over de klant verworven of van de klant verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen. De klant dient zich ertoe te verplichten om alle over Blauvelt verworven of van Blauvelt verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Blauvelt is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het zoek raken, verloren gaan of beschadigd raken van materiaal dat aan haar is toevertrouwd.
13.2 Blauvelt is niet aansprakelijk voor schade die door de klant wordt geleden als gevolg van twijfelachtige nakoming of niet-nakoming van de overeenkomst. Evenmin is Blauvelt aansprakelijk voor eventuele schade die door de klant wordt geleden als gevolg van onjuiste nakoming van de overeenkomst, indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend, niet redelijkerwijs evenredig is aan de omvang van het werk dat op grond van de overeenkomst door Blauvelt moet worden uitgevoerd. Blauvelt is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de onnauwkeurigheid of onvolledigheid van een tekst die zij heeft vertaald. De aansprakelijkheid van Blauvelt kan nooit hoger zijn dan het totale bedrag dat met betrekking tot de opdracht in kwestie aan de klant in rekening is gebracht. De klant vrijwaart Blauvelt tegen wettelijke aansprakelijkheid.

14. Overmacht
14.1 Indien Blauvelt als gevolg van overmacht wordt belet om haar verplichtingen na te komen, is Blauvelt niet langer gehouden om zich aan het productieschema te houden.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarin de klant niet in redelijkheid van Blauvelt kan verlangen dat zij haar verplichtingen nakomt, ongeacht of de omstandigheden in kwestie hadden kunnen worden voorzien. Overmacht omvat ook oorlog en oorlogsgeweld, vijandelijkheden, brand, de afkondiging van verordeningen die de nakoming van verplichtingen beperken, belemmeren of beletten, volledige of gedeeltelijke verstoring van de activiteiten van het bedrijf van Blauvelt of onder de leveranciers van Blauvelt, buitensporige ziekte onder de werknemers van Blauvelt, of niet-nakoming door derden.

15. Beëindiging
Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
– de andere partij krachtens de contractbepalingen in gebreke is en het gebrek niet verhelpt binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin het gebrek staat aangegeven;
– de andere partij in staat van insolventie geraakt, het waarschijnlijk is dat zij failliet wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld, er een bewindvoerder over haar wordt aangesteld of zij wordt geliquideerd, zij de bedrijfsvoering staakt, of – indien de andere partij uit een of meer personen bestaat – in geval van het overlijden van die perso(o)n(en).

16. Overdracht van de overeenkomst
Noch Blauvelt noch de klant heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in enige overeenkomst zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij over te dragen.

17. Geschillen
Alle geschillen of rechtsvorderingen die uit de overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank in Den Haag, onverminderd het recht van Blauvelt om als eiser een vordering in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank in een door de klant aan te wijzen plaats.

18. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst, in de ruimste zin, is Nederlands recht van toepassing.